oldamntverbindt

JA! Ik wil ook glasvezel!

Inspreekreactie in de Statencommissie van 14 september 2016

Geachte leden van de Statencommissie,

 

Mijn naam is Jan van Erp en ik spreek namens de stichting Oldambt Verbindt.

 

Op de bijeenkomst van 18 maart 2016, georganiseerd door de provincie Groningen samen met Economic Board, zijn wij als Stichting Oldambt Verbindt positief naar huis gegaan, want de boodschap was:

 

De provincie Groningen zal samen met Economic Board de leiding nemen en zorgen dat Snel Internet voor iedereen beschikbaar wordt in de provincie Groningen.
Nu het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aan de orde is als Regeling Snel Internet Groningen, is van deze positieve insteek helaas weinig meer overgebleven.

 

Waarom is dat zo?

 

Ten eerste wordt in de regeling gesproken over witte gebieden in plaats van witte adressen. De witte adressen in de randen van de dorpen komen daardoor helemaal niet meer aan de orde en hebben het nakijken. Wat zeer teleurstellend is.

 

Ten tweede verschilt het aantal witte adressen dat door de provincie wordt genoemd in belangrijke mate van de analyse die de stichting en de gemeente zelf hebben laten uitvoeren. Ruim 1000 brieven hebben wij verstuurd voor de vraaginventarisatie. De provincie komt niet verder dan 489 adressen in de witte gebieden in de gemeente Oldambt.

 

Ten derde wordt niet gesproken over een symmetrisch netwerk met een gelijke up- en download. Iets dat in schril contrast staat met een streven naar een duurzaam netwerk. 100 Mbps download én 100 Mbps upload zou een minimale ondergrens moeten zijn
Door de formulering van gedeputeerde staten zal 30 % van de witte adressen in de witte gebieden niet kunnen worden aangesloten. Dit is voor ons als stichting compleet onacceptabel.

 

Ten vierde wordt de technische levensduur van alles wat mobiel is, geraamd op maximaal zeven jaar en dient dan als achterhaald te worden afgeschreven. Wie van U heeft nog een mobieltje van zeven jaar oud op zak?

 

Kortom: dit is beslist niet de goede weg.

 

Verder hebben wij nog de volgende bezwaren:

 

De regeling geeft de indruk alleen voor commerciële partijen aantrekkelijk te zijn, waarbij maatschappelijk geld wegvloeit naar het bedrijfsleven, zonder dat er een duurzaam netwerk wordt aangelegd en we over een paar jaar alsnog weer een probleem hebben.

 

Waarom is er geen gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is, bijvoorbeeld bij de stichting Oldambt Verbindt die een pilot heeft uitgevoerd voor Oost-Groningen en de provincie?

 

Hebben de opstellers van het voorliggende advies het Visiedocument Glasvezel en Naait Aans wel gelezen? Daarin geven wij het nut en de noodzaak aan van een symmetrisch NGA netwerk

 

In de provincie ligt al heel veel glasvezel in de grond. Al vaker hebben wij de vraag gesteld van wie dit is en of marktpartijen of lokale initiatieven daar op aan kunnen sluiten.

 

De financiële bijdrage van Economic Board zou ten goede komen aan de gehele provincie, zo is dat op 18 maart verteld. Nu wordt een regeling voorgesteld waarbij 30 miljoen beschikbaar wordt gesteld in de vorm van een lening met 2 % rente, in 30 jaar af te lossen. Dat is dus inclusief rente 39 miljoen, die de mensen die aangesloten worden op het voorgestelde netwerk moeten terugbetalen. En dat terwijl er veel minder adressen worden aangesloten dan aanvankelijk gedacht en gewenst.

 

Kortom: de regeling zoals hij nu voorligt is een slechte zaak voor de mensen die in de buitengebieden wonen.

 

Erger nog: als er voor het huidige voorstel wordt gekozen, komen zij nooit weer aan bod.

 

Wij vragen u daarom met klem om uit te gaan van:

 

a. Witte adressen in plaats van witte gebieden
b. De oorspronkelijke aantallen van aan te sluiten adressen
c. Een symmetrisch netwerk
d. Een regeling die aantrekkelijk is voor burgerinitiatieven
e. met een haalbare financiële regeling
f. En tot slot: het benutten van de expertise die in het werkveld is opgebouwd

 

Ik dank u voor uw aandacht.